الکتروفورز

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود:
1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O
 2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار

 دستگاه کاپیلاری الکتروفورز Sebia جهت الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون سرم و ادرار به روش خودکار

دانلود : دانلود دو کتاب عالی در زمینه کپیلاری الکتروفورز و کروماتوگرافی مایع تهیه ای

 


نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com